1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

شيطان: فرشته اى رانده شده_ ض_۱۷ PDF Print E-mail
Tuesday, 24 May 2011 10:44

 

شيطان: فرشته اى که از درگاه خدا رانده شده

در درگاه خدا، به موجودات معينى قدرت لازم جهت انجام وظايفشان داده شده است. شيطان اينطور عقيده داشت که قدرتى که خدا به او عطا کرده، او را واجد شرايط ميکند که خدايى مستقل باشد. از حکمفرما بودن بدبختى، امراض، تصادفات و جنگ در سلطنت او، حالا ميفهميم که شيطان بى لياقت است.

قرآن بسيار واضح اظهار داشته است که شيطان، فرشته بوده، بخاطر فضيلت و قدرت بسيار و مقامى که به او عطا شده بود. به اين دليل است که قبل از رانده شدن، فرشته خطاب شده (۲:۳۴، ۷:۱۱، ۱۵:۲۹، ۱۷:۶۱، ۱۸:۵۰، ۲۰:۱۱۶، ۳۸:۷۱). بنا به تعريف، جن، فرشته رانده شده است (۱۸:۵۰). سرکشى شيطان نشان ميدهد که فرشتگان با فکر و اراده و آزادى انتخاب مطلق خلق شده اند (۲:۳۴).

شيطان : فرشته اى که از درگاه خدا رانده شده

در درگاه خدا، به موجودات معينى قدرت لازم جهت انجام وظايفشان داده شده است. شيطان اينطور عقيده داشت که قدرتى که خدا به او عطا کرده، او را واجد شرايط ميکند که خدايى مستقل باشد. از حکمفرما بودن بدبختى، امراض، تصادفات و جنگ در سلطنت او، حالا ميفهميم که شيطان بى لياقت است.

قرآن بسيار واضح اظهار داشته است که شيطان، فرشته بوده، بخاطر فضيلت و قدرت بسيار و مقامى که به او عطا شده بود. به اين دليل است که قبل از رانده شدن، فرشته خطاب شده (۲:۳۴، ۷:۱۱، ۱۵:۲۹، ۱۷:۶۱، ۱۸:۵۰، ۲۰:۱۱۶، ۳۸:۷۱). بنا به تعريف، جن، فرشته رانده شده است (۱۸:۵۰). سرکشى شيطان نشان ميدهد که فرشتگان با فکر و اراده و آزادى انتخاب مطلق خلق شده اند (۲:۳۴).

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack