1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

حديث و سنت_ ض_۱۵ PDF Print E-mail
Tuesday, 24 May 2011 06:53

 

حديث و سنت

از کدام حديث غير از خدا و آياتش پيروى ميکنند [ ۴۵:۶ ]

قرآن حديث جعل شده نيست .......... آن همه چيز را بتفصيل بيان کرده است. [۱۲:۱۱۱ ]

بعضى از مردم از حديث پوچ پيروى ميکنند تا ديگران را از راه خدا دور کنند. [ ۳۱:۶ ]

تنها سنتى که بايد از آن پيروى شود، سنت خدا است.


[۳۳:۶۲، ۴۸:۲۳، ۶:۱۱۴ ]

قرآن ما را آگاه ميسازد که بعضى از دشمنان پيغمبر که بعنوان "انسان و جن شيطان" توجيه شده اند،

دروغهايى جعل خواهند کرد و به پيغمبر نسبت خواهند داد ( ۶:۱۱۲، ۲۵:۳۱). اين دقيقا ً چيزى بود که بعد

از مرگ محمد (ص) ، پيغمبر خدا، اتفاق افتاد؛ حديث (سخنان) و سنت (اعمال) جعل شد و به پيغمبر نسبت

داده شد. محمد (ص) پيغمبر خدا، بشدت از هر گونه تدريس دينى بجز قرآن منع شده بود (۴۸-۳۸:۶۹).

زيرا آنها کلام خدا را رد کرده اند، و خداى ديگرى در کنار خدا قرار داده اند (۱۸:۵۷).

معجزه رياضى قرآن شواهد محکمى در بر دارد مبنى بر اينکه قرآن بايد تنها منبع تعليمات دينى باشد. در

اينجا فقط دو مثال ذکر شده است:

۱. = ما هيچ چيز را در اين کتاب جا نگذاشتيم." در آيه ۳۸ (۱۹×۲) است و داراى ۱۹ حرف عربى است

(۶:۳۸).

۲. = او اين کتاب را مفصل فرستاد،" در آيه ۱۱۴ (۱۹×۶) آمده است و داراى ۱۹ حرف عربى است

(۶:۱۱۴).

Last Updated on Tuesday, 31 May 2011 10:17
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack