1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

هديه اى از طرف خدا-ض_۱۱ PDF Print E-mail
Tuesday, 24 May 2011 06:21

وظايف دينى: هديه اى از طرف خدا

هنگاميکه ابراهيم (ص) در ۱۴:۴۰ به خدا دعا کرد، براى مال دنيا وسلامتى نبود؛ هديه اى که او التماس آن را داشت اين بود : "خدايا، تقاضا دارم من را از نماز گزاران قرار ده." وظايف دينى مقرر شده بواسطه خدا در حقيقت هديه اى است از طرف او. آنها غذاى لازم براى رشد و تکامل روحى ما هستند. بدون چنين تکاملى، ما نميتوانيم انرژى جسمى عظيم خدا را در روز قضاوت تحمل کنيم. ايمان به خدا بتنهايى بخشودگى ما را تضمين نميکند؛ ما بايد روح خود را هم پرورش دهيم (۶:۱۵۸، ۹۲- ۱۰:۹۰). بعلاوه، ۱۵:۹۹ ميگويد که وظايف دينى تعيين شده بواسطه خدا، وسيله اى است براى رسيدن به يقين: "پروردگارتان را پرستش کنيد تا به يقين برسيد."

دعاهاى ارتباطى (نماز)
نمازهاى پنجگانه غذاى اصلى روح هستند. در حالى که روحى ممکن است با پرهيزکارى و بدون نماز خواندن مقدارى رشد و تکامل يابد، اما اين مانند آن است که بجاى ناهار و شام خوردن، روز را با تنقلات بگذرانيم.

ما از ۲:۳۷ مى آموزيم که ميتوانيم با اداى کلمات عربى خاصى که خدا به ما عطا کرده است، با او ارتباط برقرار کنيم. سوره ۱، کليد، داراى صداهاى خاصى است که از طريق رياضى طورى ترتيب داده شده اند که درهاى بين ما و خدا را باز ميکنند:

۱ . نماز سحر بايد در خلال دو ساعت قبل از طلوع آفتاب خوانده شود (۱۱:۱۱۴، ۲۴:۵۸).

۲ . نماز ظهر موقعى خوانده ميشود که خورشيد از بالاترين نقطه اش در ظهر پايين مى ايد (۱۷:۷۸).

۳ . نماز عصر ۳-۴ ساعت قبل از غروب آفتاب خوانده ميشود )۲:۲۳۸).

۴ . نماز مغرب درست بعد از غروب آفتاب انجام ميگيرد (۱۱:۱۱۴).

۵ . نماز شب هنگاميکه روشنايى از آسمان محو شد، انجام ميگيرد (۲۴:۵۸).

نماز جماعت جمعه وظيقه اجبارى هر مرد يا زن تسليم شده است(۶۲:۹). عدم بجا آوردن نماز جمعه، گناهى است بزرگ.
پنچ نماز شمامل ۲، ۴، ۴، ۳، و ۴ رکعت، به همين ترتيب هستند.
اثبات اين که نماز از قبل بواسطه ابراهيم (ص) تأسيس شده بود در آيات ۸:۳۵، ۹:۵۴، ۱۶:۱۲۳، و ۲۱:۷۳ آمده است. قرآن دستور ميدهد که نمازها بايد فقط به تنها خدا اختصاص داده شوند (۲۰:۱۴؛ ۴۵، ۳۹:۳).

براى معجزه هيبت انگيز رياضى درباره دعاهاى ارتباطى (نماز) به زير نويس سوره ۱، کليد توجه کنيد که دنباله آن در زير نشان داده شده است. (از نشريه ژانويه سال ۱۹۹۰ ديگاه تسليم شدگان، نوشته رشاد خليفه).

[۱] سوره ۱ هدیهخداوندیاستبهما. تانمازارتباطیبااوبرقرارکنیم(صلات). شمارهسوره۱راقراردهیددرکنارتعداآیهای سوره ۱(۱ و۷) میشود۱۷کهبرابراستباتعدادرکعتهاینمازهایروزانه.

[۲] حالا, شماره سوره ۱ را اضافه کنید به شمارش آیهها                   ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ کل این رقم مضربی از ۱۹ است.                          ۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ = ۱۹×۴۰۲۸۵۹۰

[۳] حالا بیایئد شماره سوره یک را بنویسیم و بعد تعداد حروف هر آیه را هم بنویسیم, محصول این عدد پانزده رقمی میشود مضربی از ۱۹.       ۱ ۱۹ ۱۷ ۱۲ ۱۱ ۱۹ ۱۸ ۴۳

[۴] حالا تعداد حروف هر آيه و مقدار عددى (ابجد) هر ایه رامینویسیم و انها را با هم جمع میکنیم. عدد به دست امده باز مضربی از ۱۹ است , به جدول زیر توجه کنید.

زير نويس سوره ۱، کليد

شماره آيه

تعداد حروف

مقدار عددى

۱

۱۹

۷۸۶

۲

۱۷

۵۸۱

۳

۱۲

۶۱۸

۴

۱۱

۲۴۱

۵

۱۹

۸۳۶

۶

۱۸

۱۰۷۲

۷

۴۳

۶۰۰۹

 

۱۳۹

۱۰۱۴۳

[۵] حالا شماره ايات را هم در اين ارقام قرار ميدهيم:
۱۹: ۶۰۰۹ ۴۳ ۷ ۱۰۷۲ ۱۸ ۶ ۸۳۶ ۱۹ ۵ ۲۴۱ ۱۱ ۴ ۶۱۸ ۱۲ ۳ ۵۸۱ ۱۷ ۲ ۷۸۶ ۱۹ ۱ ۱ =
عدد به دست امده باز مضربی از ۱۹ است.

[۶] حالا بجاى مقدار عددى هر آيه، مقدار عددى حروف تشکيل دهنده آن آيه را مينويسم. عدد حاصل داراى ۲۷۴ رقم است، اين عدد طويل بر ۱۹ قابل قسمت است.
۱ ۷ ۱ ۱۹ ۲ ۶۰ ۴۰ ۱ ۳۰ ۳۰ ۵ ۱ ۳۰ ۲۰۰ ۸ ۴۰ ۵۰ ۱ ۳۰ ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۴۰ ۲ ۱۷ .......۵۰

[۷] اين بار بجاى اين عدد ۲۷۴ رقمى، [۰] را قرار ميدهيم. ابتدا شماره سوره را مينويسيم بدنبال آن مجموع شماره آيات سوره ۱، و بدنبال آن شماره اولين نماز (۱) و بدنبال آن تعدا تکرار سوره کليد(۲ مرتبه)، سپس دو [۰] را بجاى تعدد تکرار سوره کليد، و بدنبال آن شماره دومين نماز(۲)، سپس تعداد تکرار سوره کليد (۴ مرتبه)، با چهار [۰] و ........... عدد حاصل ما ميشود:
نه تنها اين عدد ۴۶۲۶ رقمى بر ۱۹ قابل قسمت است، بلکه خود اين رقم هم بر ۱۹ قابل قسمت است. ۲۴۴= ۱۹ : ۴۶۳۶

(۸) اين بار تعداد رکت هاى هر نماز را مينويسيم و به تعداد هر رکعت [۰] در جلو آن قرار ميدهيم، عدد ما بشکل زير در مى آيد:
اين عدد ۴۶۲۹ رقمى بر عدد ۱۹ قابل قسمت است.

(۹) سوره کليد، شماره ۱، داراى ۷ آيه ميباشد. مجموع حروف عربى در اين آيات ۱۳۹ است. مجموع مقدار عددى آنها ۱۰۴۳ است. حال بجاى اين عدد ۱۰۴۳ ۱۳۹ ۷ ۱ اين علامت [#] را جايگزين ميکنيم، و در جلوى هر نماز بجاى تعداد رکعتهاى آن نماز [#] را قرار ميدهيم. دوباره عدد حاصل بر ۱۹ قابل قسمت ميشود!

(۱۰) هنگاميکه سوره کليد را ميخوانيد، لبهاى شما ۱۹ مرتبه با هم تماس حاصل ميکنند! در حروف عربى تنها حروفى که از تکرار آن لبها با هم تماس پيدا مى کنند، حروف "م" و "ب" است. در حروف فارسى حروف "پ"، "م"، و "ب" است.
در سوره کليد : "م" ۱۵ مرتبه تکرار شده است "ب" ۴ مرتبه تکرارشده است
در نتيجه، هنگام خواندن سوره کليد، لب ها ۱۹ مرتبه با هم تماس حاصل ميکنند.
مقدار عددى "م"، ۴۰ است مقدار عددى "ب"، ۲ است
۶۰۰ = ۴۰ ۱۵ ۸ = ۲ ۴             ۳۲ ×۱۹ = ۸ + ۶۰۰

تعداد

کلمه

حرف

مقدار عددی

۱.

بسم

ب

۲

۲.

بسم

م

۴۰

۳.

رحمان

م

۴۰

۴.

رحیم

م

۴۰

۵.

ال حمدو

م

۴۰

۶.

ربی

ب

۲

۷.

` المین

م

۴۰

۸.

رحمان

م

۴۰

۹.

رحیم

م

۴۰

۱۰.

مالیک

م

۴۰

۱۱.

یوم

م

۴۰

۱۲.

نعبدو

ب

۲

۱۳.

مستقیم

م

۴۰

۱۴.

مستقیم

م

۴۰

۱۵.

ان عمتا

م

۴۰

۱۶.

` علیهیم

م

۴۰

۱۷.

مغضوب

م

۴۰

۱۸.

مغضوب

ب

۲

۱۹.

` علیهیم

م

۴۰

   

۶۰۸ = ۱۹×۳۲

اين ثابت ميکند که سوره کليد حتما ً بايد به عربى خوانده شود.

(۱۱) نمازهاى پنچگانه شامل ۲ رکعت در سحر، ۴ رکعت در ظهر، ۴ رکعت در عصر، سه رکعت در مغرب، و ۴ رکعت در شب است. ميشود:
۱۲۸۶= ۱۹: ۴ ۳ ۴ ۴ ۲
حال اگر ارقام حاصل تقسيم را با هم جمع کنيم ميشود:
۱۷ = ۶+ ۸+ ۲+ ۱
و ۱۷ مجموع تعداد رکعتهاى دعاى ارتباطى (نماز) است در يک روز. نمازها در هفت روز هفته انجام ميگيرد، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷.
= ۱۰: ۲۲۴۳۴ ۷ ۲۴۴۳۴ ۶ ۲۴۴۳۴ ۵ ۲۴۴۳۴ ۴ ۲۴۴۳۴ ۳ ۲۴۴۳۴ ۲ ۲۳۳۴۳ ۱
۶۵۴۹۱۶۹۷۷۰۶۹۷۷۰۶۹۷۰۷۰۷۴۹۷۰۲۳۸۱۲۸۱۳۸۱۲۸۱۴۳۲۸۶
همانطور که مى بينيد اين عدد طويل بر ۱۹ قابل قسمت است.

(۱۲) نماز جمعه در ظهر جمعه انجام ميگيرد که شامل دو قسمت خطبه است، و دو رکعت نماز. در نتيجه به اين صورت مينويسم:
جمعه ۵شنبه ۴شنبه ۳شنبه ۲شنبه ۱شنبه شنبه
۹۰۳۷۷۴۵۸۷۹۸۵ =۱۹ : ۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷

(۱۳) حالا عدد روزهاى هفته را به اين عدد اضافه ميکنيم:
۶۱۶۹۳۳۲۴۹۵۶۵۸۸۲۱۹۸۵= ۱۹:۱۵ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۵ ۱۷ ۴ ۱۷ ۳ ۱۷ ۲ ۱۷ ۱

(۱۴) نماز ظهر هميشه چهار رکعت است، بجز نماز جمعه که ۲ رکعت است:
جمعه ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ شنبه
۲۳۳۹۱۸ = ۱۹ : ۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
آنقدر معجزه رياضى قرآن هيبت انگيز است که نميتوان حتى کوچکترين اعتراضى بر آن داشت. اگر در نمازهاى روزانه ترتيب از ۱ تا ۵ مرتبه نماز خواندن را قرار دهيم، بر عدد ۱۹ قابل قسمت ميشود:
۱۱۲۷۵۹۶۵۵ = ۱۹: ۵ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۲ ۴ ۱ ۲
اين عدد ثابت ميکند که نماز اول (سحر) ۲ رکعت است، نماز دوم (ظهر) ۴ رکعت است، نماز سوم(عصر) ۴ رکعت است، نماز چهارم (مغرب) ۳ رکعت است، و نماز پنچم (شب) ۴ رکعت است.

(۱۵) عدد زير با اثبات رياضى مبنى بر معجزه رياضى خدا در قرآن که بر پايه عدد ۱۹ قرار دارد، به ما نشان ميدهد که در هر نماز کدام سوره از قرآن را بايد بخوانيم، چند بار آن را بخوانيم، چند بار به رکوع برويم، چند بار سجده کنيم، و چند بار تشهد بگوييم. براى تشکيل اين عدد ابتدا شماره سوره اول، کليد، را مينويسم، سپس شماره نماز، بدنبال آن تعداد تکرار سوره کليد در آن نماز، بدنبال آن تعداد رکوع ها، و سجودها و تشهدهاى در آن نماز را مينويسم. براى مثال نماز سحر به اينصورت در مى آيد:
۱ (شماره سوره کليد)، ۱ (شماره نماز اول)، ۲ (دفعاتى که سوره کليد را ميخوانيم)، ۲ (تعداد رکوع ها در نماز اول)، ۴ (تعداد سجودها در نماز اول)، ۱ (تعداد تشهدها در نماز اول). همينکار را براى بقيه نمازها انجام ميدهيم:
۵۹۰۷۴۳۳۹۳۸۰۷۶۲۲۳۳۳۴۸۷۰۷۸ =۱۹: ۵۴۴۸۲ ۴۳۳۶۲ ۳۴۴۸۲ ۲۴۴۸۲ ۲۴۴۸۲ ۱۲۲۴۱ ۱

همانطوريکه مى بينيد اين عدد بر ۱۹ قابل قسمت است!

ممکنست شخصى بگويد چرا سوره کليد، شماره ۱، را کنار همه نمازها نميگذاريم، تا معلوم شود که سوره شماره ۱ براى همه نمازها است. عدد ما بصورت زير در مى آيد:

= ۱۹ : ۵۴۴۸۲ ۱ ۴۳۳۶۲ ۱ ۳۴۴۸۲ ۱ ۲۴۴۸۲ ۱ ۲۴۴۸۲ ۱ ۱۲۲۴۱ ۱۵۹۰۷۴۲۷۶۴۳۲۲۸۶۷۴۸۱۲۲۹۵۸۷۰۷۸

انفاق اجبارى (زکات)

زکات بايد در "روز درو" داده شود (۶:۱۴۱). هر وقت "در آمد خالص" دريافت ميکنيم، بايد ۵/۲% آن را کنار بگذاريم و به اشخاص خاص واجد شرايط- بترتيب به والدين، خويشاوندان، يتيمان، فقرا، و مسافران بيگانه، بدهيم (۲:۲۱۵). اهميت حياتى زکات در قانون خدا منعکس شده است: "رحمت من همه چيز را در بر ميگيرد، اما من آن را مختص پرهيزکارانى که زکات ميدهند ميکنم" (۷:۱۵۶).

زکات بايد با دقت حساب شود، و بطور مداوم هر وقت در آمدى دريافت کرديم، داده شود. ماليتهاى دولت بايد کسر شود، اما نه مخارج ديگر مانند بدهکارى ها، قسط ها، و مخارج زندگى. اگر شخصى آدم فقيرى نميشناسد، ميتواند زکات را به مسجد، يا مؤسسات خيريه اى که هدف اصلى آنها کمک به فقرا باشد، بدهد. کمک هاى مالى به مساجد يا بيمارستانها يا مؤسسات بعنوان زکات بحساب نمى آيد.

روزه
جزييات دقيق روزه گرفتن در آيات ۱۸۷-۱۸۳: ۲ آمده است.

حج و عمره
يک بار در عمر زيارت حج و عمره براى اشخاصى که استطاعت مالى آن را دارند، مقرر گرديده است. زيارت کنندگان بايد در خلا چهار ماه مقدس ذيحجه، محرم، صفر، و بيع الاول (ماه هاى دوازدهم، اول، دوم، و سوم) جهت يادبود تسليم کامل و نمونه ابراهيم (ص) به خدا (ضميمه ۹)، به مکه بروند (۲:۱۹۷، ۳۶،۲:۹). عمره همه وقت قابل اجرا است. مانند بقيه وظايف در اسلام، حج هم تغيير کرده است. اکثر مسلمانان حج را فقط در چند روزى از ماه ذيحجه بجا مى آورند، و آنها ماه هاى رجب، ذيقعده، ذيحجه، و محرم (ماه هاى هفتم، يازدهم، دوازدهم، و اول) را ماه هاى مقدس ميدانند. اين تحريفى است که بشدت لعنت شده است ۹:۳۷.

زيارت با حمام کردن يا دوش گرفتن شروع ميشود، بدنبال آن مرحله پاکى و تقدس که "احرام" خوانده ميشود، انجام ميگيرد که در طى آن مرد زيارت کننده پارچه دوخته نشده اى ميپوشد، و زن زيارت کننده لباسى متواضع ميپوشد (۲:۱۹۶). در خلال حج، آنها از روابط جنسى، کارهاى تجملاتى مانند تراشيدن صورت و کوتاه کردن موى سر، بحث و جدل، بد اخلاقى، و بد زبانى دورى ميکنند (۲:۱۹۷). تميزى و حمام گرفتن و بهداشت عمومى تشويق شده است. هنگام ورود به مسجد مقدس در مکه، زيارت کننده با حمد و ستايش خدا، کعبه را هفت مرتبه دور ميزند (۲:۱۲۵، ۲۹- ۲۲:۲۶). گفته متداول اينست: لبيک اللهم لبيک" (خداى من، به تو پاسخ داده ام). "لبيک لا شريک لک لبيک" (به تو پاسخ داده ام، و من اعلام ميکنم که هيچ خدايى در کنار تو نيست؛ من به تو پاسخ داده ام). مرحله بعدى، هفت مرتبه راه پيمايى مسافت نيم ميلى بين تپه هاى صفا و مروه است که گاهى بحالت دويدن آهسته هم انجام ميگيرد (۲:۱۵۸). در اينجا زيارت عمره به پايان ميرسد.

سپس زيارت کننده به عرفات ميرود تا يک روز خود را از سحر تا مغرب به عبادت، و حمد و ستايش، و ذکر خدا بگذراند (۲:۱۹۸). بعد از مغرب به مذدلفه ميروند، جاييکه نماز شب انجام ميگيرد، و ۲۱ ريگ بعنوان نشانه سنگسار کردن شيطان در منا، بر ميدارند. از مذدلفه، زيارت کننده به منا ميرود تا دو يا سه روز در آنجا بگذارند (۲:۲۰۳). اولين صبح در منا، زيارت کننده حيوانى براى قربانى هديه ميکند تا فقيران را غذا دهد، و تا يادبودى باشد از مداخله خدا جهت نجات دادن اسماعيل و ابراهيم (ص) از شر حيله شيطان (۳۷:۱۰۷). مراسم سنگسار کردن نشان دهنده تکذيب شرک شيطان است که با پرتاب هفت ريگ به هر يک از سه جايگاه، در حال حمد و ستايش خدا انجام ميگيرد (۱۵:۳۴). سپس شخص به مکه باز ميگردد تا براى خدا حافظى هفت بار دور کعبه راه برود.

مزاياى جسمانى

نماز خواندن، زکات دادن، روزه گرفتن در ماه رمضان، و حج، بعلاوه مزاياى گرانبهاى روحانى، مزاياى جسمانى و اقتصادى فراوانى به همراه دارند.
بجا آوردن نماز سحر، از بى حرکت ماندن بدن به مدت زياد در خلال خواب شب جلوگيرى ميکند؛ اکنون ثابت شده است که اين عمل از آلتورز جلوگيرى ميکند. همچنين، سحر خيزى کمکى است جهت مقابله با افسردگى و ديگر مشکلات روانى. حالت سجده که در نماز تکرار ميشود، رگهاى خونى داخل مغز را بزرگتر ميکند، و در نتيجه به مغز خون بيشترى ميرسد و اين باعث جلوگيرى از سردرد ميشود. دولا شدن مکرر، تمرين مفيدى است براى کمر و مفاصل. همه اينها از نظر علمى ثابت شده است.

وضو گرفتن قبل از نماز ما را وادار ميکند تا بيشتر از دستشويى استفاده کنيم. اين عمل ما را از مبتلا شدن به سرطان متداول و ويران کننده اى به اسم سرطان روده بزرگ، محافظت ميکند. مواد شيميايى زيان آور به ادار و مدفوع تبديل ميشوند. اگر اين مواد در روده بزرگ براى مدت زمانى طولانى باقى بمانند، مواد زيان آور دوباره جذب بدن ميشود و باعث سرطان ميشود.

روزه گرفتن در ماه رمضان باعث جمع شدن شکم جا باز کرده ما به اندازه طبيعى خود ميشود، هنگام تبخير موقتى بدن فشار خون ما پايين مى آيد، سموم مضر بدن دفع ميشوند کليه ها استراحت بيشترى ميکنند، و با از بين رفتن چربيهاى مضر و اضافى، وزن بدن ما پايين مى آيد.

زکات و زيارت حج از نظر اقتصادى و اجتماعى داراى مزاياى فراوانى هستند.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack