1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

دليل خلقت ما ض_۶ PDF Print E-mail
Saturday, 21 May 2011 18:46

دليل خلقت ما

دليل بودن ما در اين دنيا اينست که جرم بزرگى از ما سر زد، و زندگى اين دنيا فرصتى است براى ما تا آزاديمان را باز خريد کنيم، به جرم خود اعتراف کرده و دوباره به درگاه خدا بپيونديم.

همه چيز از چندين بيليون سال پيش آغاز گرديد، هنگاميکه "در ميان جمعيت بهشتى مشاجره اى در گرفت" (۳۸:۶۹). يکى از موجودات رده بالا، شيطان، فکرى مغرورانه بر سرش افتاد که قدرتى که خدا به او داده بود، او را واجد شرايطى ميکرد که خدايى شود در کنار خدا. در نتيجه، شيطان با قدرت مطلق خدا به مبارزه برخاست. عقيده شيطان نه تنها کفر آميز بود، بلکه کاملا ً اشتباه بود- فقط خدا است که شرايط لازم و توانايى خدا شدن دارد.


مهربان ترين

فرشتگان انتظار داشتند که خدا موجوداتى را که از قدرت مطلق او پشتيبانى نکردند، تبعيد کند (۲:۳۰). اما خدا مهربانترين است؛ او تصميم گرفت تا به ما فرصت ديگرى دهد تا به اشتباه خود اعتراف کنيم، و فرشتگان را آگاه ساخت که او چيزى ميداند که آنها نمى دانند (۲:۳۰). خدا ميدانست که بعضى از موجودات سزاوار فرصت ديگرى بودند تا خود را بخشوده سازند.

اگر ادعا مى کنيد که مى توانيد هواپيمايى را به پرواز در آوريد، بهترين آزمايش ادعاى شما اين است که هواپيمايى در اختيار شما قرار دهند و از شما بخواهند تا آن را به پرواز در آوريد. اين دقيقا ً کارى بود که خدا در مقابل ادعاى شيطان انجام داد. خدا هفت آسمان پنهاور را آفريد، سپس فرشتگان را آگاه ساخت که شيطان را بعنوان خداى ذره کوچکى به اسم "زمين" تعيين کرده است (۲:۳۰). تعيين شيطان بعنوان "خداى" موقت (۳۶:۶۰) در کتابهاى قبلى هم تأييد شده است.

نقشه خدا باعث خلقت مرگ شد ( ۲- ۱: ۶۷ )، و سپس آوردن انسانها و جنها به اين دنيا. بنابراين، آنها دوباره بدون هيچگونه تعصبى از اول شروع کردند، و با آزادى کامل در اينکه يا از قدرت مطلق خدا پيروى کنند، يا از فرضيه شرک آلود شيطان. براى اين تصميم مهم، هر انسانى پيغامى از طرف خدا دريافت مى کند که مدافع قدرت مطلق خدا است، همچنين پيغامى از طرف شيطان به طرفدارى از اصول شرک آلود او.

براى آنکه به ما شروع بهترى بدهد، آن مهربانترين قبل از اينکه ما را به اين دنيا بفرستد، همه انسانها را نزد خود جمع کرد، و ما شهادت داديم که تنها او پروردگار و ارباب ما است (۷:۱۷۲). بنابراين، پشتيبانى از قدرت مطلق خدا، غريزه طبيعى هر انسانى است.

تو، شيطان، در دلت گفتى: "من بهشت را درجه بندى خواهم کرد.

بالاى ستارگان خدا. من تخت سلطنت خود را قرار خواهم داد.

بر تخت سلطنت جلوس خواهم کرد، روى کوه جماعت، در تو رفتگى هاى شمال.

من بر بالاى ابرها صعود خواهم کرد؛ من مانند بلندمرتبه ترين خواهم بود~"
[اشعيا ۱۵- ۱۴:۱۳ ]

شيطان عيسى (ع) را به بالاى کوه بلندى برد و پيش او پادشاهى و شکوه دنيا را ظاهر ساخت و به او قول داد: همه اينها را به تو عطا خواهم کرد اگر جلوى من سجده کنى و تعظيم کنى." در اينجا، عيسى (ع) به او گفت، "دور شو اى شيطان کتاب ميگويد: "پروردگار، خداى خود را پرستش کن؛ تنها او را پرستش کن."

[۸-۴:۵ لوقا ] و [۱۰-۴:۸ متا ]

پس از اينکه خدا شورشيان را به مرگ در آورد، روح انسانها و جنها در مخزن مخصوصى قرار گرفت. سپس خدا بدنهاى مناسبى آفريد تا روح جنها و انسانها در طول آزمايش در آنها جايگزين گردند. بدن اولين جن از آتش ساخته شد و شيطان براى آن بدن در نظر گرفته شد (۱۵:۲۷). بدن اولين انسان از اجزاء زمينى ساخته شد، گل (۱۵:۲۶)، و خدا اولين روح انسانى را براى آن بدن در نظر گرفت. نقشه الهى فرشتگان را در روى زمين در خدمت انسانها قرار داد- تا از آنها محافظت کنند، بادها را بگردش در آورند، باران برايشان تهيه کنند، روزى را تقسيم کنند، و غيره. اين حقيقت بصورت تمثيلى در قرآن آمده است: "پروردگارتان به فرشتگان گفت، "در مقابل آدم سجده کنيد." "البته شيطان نخواست هيچ نقشى در خدمت به نسل بشر داشته باشد (۲:۳۴، ۷:۱۱، ۱۷:۶۱، ۱۸:۵۰، ۲۰:۱۱۶).

در حاليکه بدن آدم روى زمين بود، شخص اصلى، روح او، به بهشت وارد شد که در خارجى ترين آسمان قرار دارد. خدا به آدم دستورات خاصى داد که بصورت درخت حرام نشان داده شده است، و شيطان بعنوان همنشين آدم تعيين شد تا به آدم پيغام شيطانى خود را تحويل دهد، و بقيه تاريخ است.

در حالى که بدن جسمى هر جنى از والدين جن توليد ميشود، روح جن بتنهايى، شخصى مستقل است. جن ها از نسل شيطان هستند (۷:۲۷، ۱۸:۵۰)، جن تعيين شده از ابتداى تولد تا مرگ با انسان ميماند، و بعنوان شاهد اصلى در روز قضاوت شهادت ميدهد (۵۰:۲۳).

گناه اصلى

بر خلاف عقيده عموم، "گناه اصلى" سرپيچى آدم از قانون خدا و خوردن از درخت حرام نبود. بلکه گناه واقعى عدم پشتيبانى ما از قدرت مطلق خدا بود.
چون زندگى ما در اين دنيا آزمايشهايى است که طرح شده تا شرک ما را آشکار سازد، بت پرستى تنها گناه غير قابل بخشش است (۱۱۶، ۴:۴۸). دنيا از طريق الهى طورى طرح شده است تا تصميم ما را در پشتيبانى از قدرت مطلق خدا، يا عقايد مشرکانه شيطان مشخص است ( ۲- ۱: ۶۷ ). روز و شب مدام در حال تغيير است تا تمايل ما را در پيروى از قوانين خدا با بجا آوردن نماز سحر و روزه گرفته در گرم ترين و بلندترين روزها امتحان کند. فقط کسانى که کاملا ً به قدرت مطلق خدا يقين دارند، بخشوده ميشوند (۲۶:۸۹).

 
 
Joomla Templates from JoomlaShack