1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

انشاء رياضى PDF Print E-mail
Monday, 16 May 2011 13:28

انشاء رياضى

قرآن پديده خاص و بى نظيرى در بر دارد که هرگز در کتاب ديگرى يافت نميشود. ۲۹ سوره با ۱۴ مجموعه مختلف به اسم "پارافهاى قرآنى" (امضاء مخفف قرآنى ) آغاز ميشوند که هر کدام شامل يک تا پنج حرف هستند. ۱۴ حرف، يعنى نصف حروف الفباء عربى، در اين مجموعه ها بکار رفته است. اهميت پارافهاى قرآنى از طريق الهى به مدت ۱۴ قرن حفظ شده بود و پنهان مانده بود. قرآن در آيات۱۰:۲۰ و۶-۴:۲۵ درباره معجزه خود، بعنى اثبات نويسندگى الهى، ميگويد که مقدر شده بود تا براى زمانى تعيين شده از قبل، پنهان بماند:

آنها گويند، "چرا معجزه اى از طرف پروردگارش بر او نيامد "آينده از آن خدا است، پس منتظر باشيد، و من هم با شما منتظر هستم." [۱۰:۲۰]

کسانى که کافر شدند گفتند، "اين دروغى است که او با کمک مردم ديگر جعل کرد. " آنها کفر گفته اند و دروغ. ديگران گفتند، "افسانه هاى قديمى است که او نوشته است؛ براى او شبانه روز ديکته شده." بگو، اين از طرف کسى فرستاده شده است که راز آسمانها و زمين را ميداند. او عفو کنده است؛ مهربانترين. [۶-۴:۲۵]

پارافهاى قرآن قسمت مهمى از معجزه رياضى قرآن را بر پايه عدد ۱۹، تشکيل ميدهند.

زمينه تاريخى

در سال ۱۹۶۸ به اين نتيجه رسيدم که ترجمه هاى کنونى قرآن به انگليسى، پيغام حقيقى آخرين کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف ترين مترجمان قرآن، يوسف على و مارمادوک پيکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معيار عظيم مشخص کننده قرآن است، نتوانستند بر سنتهاى دينى فاسدشان غلبه کنند.

هنگامکه تنها خدا دکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند با بيزارى تنگ ميشود. اما وقتى ديگران در کنار او ذکر شوند، راضى ميشوند. [۳۹:۴۵]

يوسف على کلمه بسيار مهم "تنها" را در ترجمه خود حذف کرد، و بقيه آيه را با اضافه کردن کلمه "(خدايان)" تغيير داد. بنابراين، او کاملا اين مهم ترين معيار قرآنى را از بين برد. او آيه ۳۹:۴۵ را اينطور ترجمه کرد:

هنگاميکه خداى يکتا ذکر شود، قلب کسانيکه به آخرت ايمان ندارند پر از ترس و وحشت ميشود؛ اما وقتى (خدايان) غير از او دکر شوند، مشاهده ميشود، آنها پر از شادى ميشوند. (طبق گفته يوسف على) [۳۹:۴۵]

اصطلاح: "هنگاميکه خداى يکتا ذکر شود،" مانند گفته "هنگاميکه تنها خدا ذکر شود،" نيست، هر کسى ميتواند خداى يکتا را ذکر کند و همچنين محمد (ص) يا مسيح را ذکر کند و هيچکس هم ناراحت نخواهد شد. اما اگر "تنها خدا ذکر شود،" ديگر نميتوانيد اسم ديگرى را ذکر کنيد، و بسيارى از مردم- کسانيکه محمد (ص) يا مسيح را بت قرار داده اند- ناراحت خواهند شد. بنابراين، يوسف على نتوانست خود را راضى کند تا حقيقت قرآنى را نشان دهد، چنانچه اين باعث آشکار شدن ايمان فاسدش ميشد.

مارمادوک پيکتال "تنها" را درست ترجمه کرد، اما معيار قرآنى را با قرار دادن عقايد شخصى خود در پرانتز، از بين برد؛ او ۳۹:۴۵ را اينطور ترجمه کرد:
و هنگاميکه تنها الله ذکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند متنفر ميشود، و هنگاميکه کسانى که در کنار او (ميپرستند)، ذکر شوند، مشاهده ميشود! آنها خوشحال هستند. [۳۹:۴۵] (طبق مارمادوک پيکتال)
هنگاميکه ديدم حقيقت کلام خدا اينطور تغيير داده شده، تصميم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجاييکه حرفه من شيمى بود، و با وجود تاريخچه گسترده دينى من-پدر من صوفى مشهورى بود در مصر- من به خدا قسم خوردم که از آيه اى به آيه ديگر نروم مگر اينکه کاملا آنرا درک کنم.

من همه ترجمه ها و تفاسيرى را که ميتوانستم پيدا کنم خريدارى کردم، آنها را روى ميزى بزرگ قرار دادم، و ترجمه خود را آغاز کردم. اولين سوره، کليد، در چند روز کامل شد. اولين آيه از سوره ۲، "ا. ل. م." است. ترجمه اين آيه چهار سال بطول انجاميد، و مصادف شد با آشکار شدن "راز" الهى، معجزه عظيم رياضى قرآن.

کتابهاى تفاسير قرآنى به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيده بودند که " هيچکس معانى و اهميت پارافهاى قرآنى ا. ل. م.، يا هر پاراف ديگرى را نميداند." من تصميم گرفتم تا قرآنى را در کامپيوتر بنويسم، و همه متن آنرا بررسى کنم، و ببينم آيا در ميان اين پارافهاى قرآنى رابطه اى از نظر رياضى وجود دارد يا نه.
من از کامپيوترى استفاده ميکردم که بوسيله خط تلفن به کامپيوترى عظيم متصل بود. براى امتحان فرضيات خود تصميم گرفتم پارافهاى قرآنى تک حرفى "ق" از سوره ۴۲ و ۵۰ و "ص" از سوره ۷، ۱۹، و ۳۸، و "ن" (نون) از سوره ۶۸ را بررسى کنم. همانطور که در اولين کتابم معجزه قرآن : اهميت الفباى مرموز (توليدات اسلامى، سال ۱۹۷۳) نشان داده شده است، بسيارى از کوششهاى قبلى براى آشکار کردن اين راز با شکست مواجه شده بود.

 

جدول شماره ۱ : فهرست پارافهاى قرآنى و سوره هايشان

شماره

شماره سوره

اسم سوره

پاراف قرآنى

۱

۲

گوساله ماده

ا. ل. م.

۲

۳

آل عمران

ا. ل. م.

۳

۷

برزخ

ا. ل. م. ص.

۴

۱۰

يونس

ا. ل. ر.

۵

۱۱

هود

ا. ل. ر.

۶

۱۲

يوسف

ا. ل. ر.

۷

۱۳

رعد

ا. ل. م. ر.

۸

۱۴

ابراهيم

ا. ل. ر.

۹

۱۵

سرزمين حجر

ا. ل. ر.

۱۰

۱۹

مريم

ک. ه. ى. ع. ص.

۱۱

۲۰

ط. ه

ط. ه.

۱۲

۲۶

شعرا

ط. س. م.

۱۳

۲۷

مورچه

ط. س.

۱۴

۲۸

تاريخ

ط. س. م.

۱۵

۲۹

عنکبوت

ا. ل. م.

۱۶

۳۰

روميان

ا. ل. م.

۱۷

۳۱

لقمان

ا. ل. م.

۱۸

۳۲

سجده

ا. ل. م.

۱۹

۳۶

ى. س.

ى. س.

۲۰

۳۸

ص

ص

۲۱

۴۰

عفو کننده

ح. م..

۲۲

۴۱

مفصل

ح. م.

۲۳

۴۲

مشورت

ح. م. ع. س. ق.

۲۴

۴۳

تجملات

ح. م.

۲۵

۴۴

دود

ح. م.

۲۶

۴۵

زانو زدن

ح. م.

۲۷

۴۶

تپه هاى شنى

ح. م.

۲۸

۵۰

ق

ق

۲۹

۶۸

قلم

ن و ن

صفحه بعد         ادامه مطلب          صفحه قبل

Last Updated on Wednesday, 18 May 2011 18:26
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack