1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

رمز پارافهای قرآنی: ي. س. يس PDF Print E-mail
Monday, 16 May 2011 10:31

ي. س. (يس)

اين دو حرف در ابتداى سوره ۳۶ آمده اند. حرف "ى" در اين سوره ۲۳۷ مرتبه تکرار شده است، و حرف "س" ۴۸ مرتبه. مجموع هر دو اين حروف ميشود ۲۸۵، يا ۱۵×۱۹.

قابل توجه است که حرف "ى" در قرآن به دو صورت نوشته شده است؛ يکى مشخص و ديگرى مخفى يا نامشخص. "ى" مخفى ممکنست براى کسانيکه به زبان عربى مسلط نيستند اختلال ايجاد کند. مثال خوب کلمه "أَرَانِي " است که دوبار در ۱۲:۳۶ آمده است. حرف "ى" دو بار در اين کلمه آمده است، اولين "ى" نامشخص است و دومين "ى" مشخص. سوره ۳۶ هيچيک از "ى"هاى مخفى را ندارد. اين پديده هيبت انگيزى است، و معمولا در سوره طويلى مانند سوره ۳۶ چنين پيده اى را نمى بينيم.

ح. م. (حم)

هفت سوره در قرآن با حروف "ح" و "م" شروع ميشود؛ سوره ۴۰ تا ۴۶. مجموع تکرار اين حروف در اين هفت سوره پاراف دار- ح. م. ميشود ۲۱۴۷، يا ۱۱۳×۱۹. جزييات در جدول ۳ نشان داده شده است. طبيعتآ تغيير تنها يک حرف "ح" يا "م" در هر يک از اين هفت سوره پاراف دار- ح. م. اين پديده هيبت انگيز را از بين ميبرد.

جدول ۳ : تکرار حروف "ح" و "م" در هفت سوره پاراف دار- ح. م.

تکرار حروف

شماره

سوره

ح+م

م

ح

۴۴۴

۳۸۰

۶۴

۴۰

۳۲۴

۲۷۶

۴۸

۴۱

۳۵۳

۳۰۰

۵۳

۴۲

۳۶۸

۳۲۴

۴۴

۴۳

۱۶۶

۱۵۰

۱۶

۴۴

۲۳۱

۲۰۰

۳۱

۴۵

۲۶۱

۲۲۵

۳۶

۴۶

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

 

۲۱۴۷ (۱۱۳× ۱۹)

۱۸۵۵

۲۹۲

 

 

ع. س. ق. (عسق )

اين پاراف ها آيه ۲ از سوره ۴۲ را تشکيل ميدهند و مجموع تکرار اين حروف در اين سوره ميشود ۲۰۹، يا ۱۱× ۱۹. حرف "ع" ۹۸ مرتبه و حرف "س" ۵۴ مرتبه، و حرف "ق" ۵۷ مرتبه تکرار شده است.

قابل توجه: "شمارش مجدد و با دقت حروف مقطعه (پاراف های) قرآنی که در سال ۲۰۰۲ با شمارش دستی و استفاده از دو نرم افزار کامپیوتری انجام شد، صحت شمارش دکتر رشاد خلیفه را تایید نمود به استثناء تعداد کمی از محاسبات مربوط به دو حرف مقطعه "ا" و "ل". شمارش جدید حروف مقطعه قرآنی اگرچه با شمارش دکتر خلیفه تفاوت دارد، اما بازهم ضریب ۱۹ بوده و به عنوان قسمتی از معجزه ریاضی قرآن باقی می ماند. جزئیات این شمارش جدید را میتوان در تارنمای زیر یا دیگر تارنماهای

مربوطه مشاهده نمود

 

ا. ل. م. (الم )

حروف "ا،" "ل،" "م،" مورد استفاده ترين حروف در زبان عربى هستند، و به همين ترتيبى که در پارافهاى قرآنى مى بينيم_ اول "الف،" سپس "ل،" و بعد "م". اين حروف شش سوره را آغاز ميکنند- ۲، ۳، ۲۹، ۳۰، ۳۱، و ۳۲- و مجموع تکرار اين سه حرف در هر يک از اين شش سوره مضربى از ۱۹ است [۹۸۹۹ (۵۲۱×۱۹)، ۵۶۶۲ (۲۹۸×۱۹)، ۱۶۷۲ (۸۸×۱۹)، ۱۲۵۴ (۶۶×۱۹)، ۸۱۷ (۴۳×۱۹)، و ۵۷۰ (۳۰×۱۹ ) بترتيب]. بنابراين، مجموع تکرار آنها در شش سوره ميشود ۱۹۸۷۴ (۱۰۴۶×۱۹)، و تغيير هر يک از اين حروف اين پديده را از بين ميبرد.

جدول ۴ : تکرار حروف "الف،" "ل،" "م"

در سوره هاى پاراف دار- ا. ل. م.

تعداد تكرار

شماره

مجموع

م

ل

أ

سوره

۹۸۹۹ (۱۹ x ۵۲۱)

۲۱۹۵

۳۲۰۲

۴۵۰۲

۲

۵۶۶۲ (۱۹ x ۲۹۸)

۱۲۴۹

۱۸۹۲

۲۵۲۱

۳

۱۶۷۲ (۱۹ x ۸۸)

۳۴۴

۵۵۴

۷۷۴

۲۹

۱۲۵۴ (۱۹x ۶۶ )

۳۱۷

۳۹۳

۵۴۴

۳۰

۸۱۷ (۱۹ x ۴۳ )

۱۷۳

۲۹۷

۳۴۷

۳۱

۵۷۰ (۱۹ x ۳۰)

۱۵۸

۱۵۵

۲۵۷

۳۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

 

۱۹۸۷۴ (۱۹×۱۰۴۶)

۴۴۳۶

۶۴۹۳

۸۹۴۵

 

 

صفحه بعد      ادامه مطلب      صفحه قبل

Last Updated on Tuesday, 31 May 2011 05:15
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack