1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

رمز پارافهای قرآنی: ق PDF Print E-mail
Sunday, 15 May 2011 19:06

 

پاراف قرآنى "ق"

اصلاعات کامپيوترى نشان داد که تنها سوره هايى که پاراف "ق" دارند، ۴۲ و ۵۰، هر دو داراى تعداد مساوى "ق" هستند، ۵۷ و ۵۷. اين اولين اشاره بود که نشان ميداد سيستم رياضى سنجيده اى در قرآن وجود دارد.

اسم سوره ۵۰ "ق" است و با "ق" شروع ميشود، و اولين آيه اينطور خوانده ميشود، "ق و قرآن مجيد." اين نشان ميدهد که "ق" نمانيده "قرآن" است و مجموع "ق" ها در هر دو سوره پاراف دار "ق" نشان دهنده ۱۱۴ سوره قرآن است (۶×۱۹ = ۱۱۴ = ۵۷+ ۵۷). اين عقيده با اين واقعيت که کلمه "قرآن" در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است محکم تر شد.

قرآن در سوره "ق" بعنوان "مجيد" توجيه شده است، و کلمه عربى "مجيد" مقئار عدديش ميشود : ۳×۱۹ =۵۷ = (۴)د + (۱۰) ى + (۳) ج + (۴۰) م.

سوره ۴۲ داراى ۵۳ آيه است، و ۵×۱۹ = ۹۵ = ۵۳ + ۴۲.

سوره ۵۰ داراى ۴۵ آيه است، و۵×۱۹ =۹۵=۴۵+۵۰ ، همان مجموع در سوره ۴۲ است. با شمردن "ق" ها در همه آيات شماره "۱۹" در سراسر قرآن، مجموع ميشود ۷۶ يا ۴×۱۹. خلاصه اصلاعات مربوط به "ق" در زير نوشته شده است:

۱.تعداد تکرار "ق" در سوره "ق (شماره ۵۰) ۵۷ مرتبه است، ۳×۱۹

۲. حرف "ق" در سوره ديگر پاراف دار-ق  (شماره ۱۱۴) که مساوى تکرار شده است، ۵۷ مرتبه است۳×۱۹.
  

۳. مجموع تکرار "ق" در دو سوره پاراف دار-ق ميشود ۱۱۴ که مساويست با تعداد سوره هاى قرآن.

۴. "قرآن" در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است.

۵. توجيه قرآن بعنوان "مجيد"، به تعداد تکرار حرف "ق" در هر يک از سوره هاى پاراف- "ق" مربوط ميشود، مقرار عددى کلمه "مجيد" ۵۷ است.
۶. سوره ۴۲ داراى ۵۳ آيه است، و ۴۲+۵۳ ميشود ۹۵، يا ۵× ۱۹.

۷. سوره ۵۰ داراى ۴۵ آيه است، و ۵۰+۴۵ هم ميشود ۹۵، ۵ ×۱۹.

۸. تعداد "ق" ها در همه آيات شماره "۱۹" در سراسر قرآن ميشود ۷۶، يا ۴×۱۹.
نشانه هايى از انشاء رياضى قرآن پديدار شد. براى مثال، مشاهده شد که مردميکه به لوط کافر شدند، در آيه ۱۳:۵۰ آمده است و در همه قرآن ۱۳ مرتبه تکرار شده است:۷:۸۰
; ۸۹,۷۴,۷۰:۱۱؛ ۷۴:۲۱؛ ۲۲:۴۳؛ ۲۶:۱۶۰؛ ۵۶، ۲۷:۵۴؛ ۲۹:۲۸؛ ۳۸:۱۳؛ ۵۰:۱۳؛ و ۵۴:۳۳. همه جا به آنها بعنوان "قوم" اشاره شده است، بجز يک استثناء در سوره پاراف دار-ق ۵۰، جاييکه به آنها بعنوان "اخوان" اشاره شده است. واضح است که اگر کلمه ق- دار "قوم" استفاده شده بود، شمارش حرف "ق" در سوره ۵۰ ميشد ۵۸، و اين پديده بکلى از بين ميرفت. صحت و دقت مطلق رياضى طورى است که تغيير تنها يک حرف، اين سيستم را بکلى از بين ميبرد. مثال ديگرى در همين رابطه اشاره به مکه است در آيه ۳:۹۶ بعنوان "بکه"! ديکته عجيب اين شهر معروف، قرنها مساله طلاب مسلمان بوده است. اگر چه مکه در قرآن آيه ۴۸:۲۴ درست ديکته شده است، بجاى حرف "م" در آيه ۳:۹۶ حرف "ب" بکار برده شده است. معلوم ميشود که سوره ۳ با پاراف "م" شروع ميشود، و اگر "مکه" در آيه ۳:۹۶ صحيح ديکته شده بود، شمارش حرف "م" با کد رياضى قرآن مغايرت پيدا ميکرد.

نون (ن)

اين پاراف در نوع خود بى نظير است؛ در يک سوره آمده است، (شماره ۶۸)، و اسم اين حرف در نسخه اصلى با سه حرف ديکته شده است- نون- بنابراين، دو "ن" شمره ميشود. شمارش اين حرف در سوره پاراف دار-"ن" ۱۳۳ مرتبه است، يا ۷×۱۹.

"ن" آخرين پاراف قرآنى است (جدول ۱) و اين واقعيت مشاهدات خاصى را بوجود مى آورد. براى مثال، تعداد آيات از اولين پاراف قرآنى (ا. ل. م. از ۲:۱) تا آخرين پاراف (ن. از ۶۸:۱) ميشود ۵۲۶۳، يا ۲۷۷×۱۹. کلمه "خدا" (الله) ۲۶۴۱ (۱۳۹×۱۹) مرتبه در بين اولين پاراف و آخرين پاراف تکرار شده است. از آنجاييکه مجموع تکرار کلمه "خدا" ۲۶۹۸ است، در نتيجه تکرار آن در خارج از پارافهاى "ا. ل. م." از سوره ۲:۱ از يک طرف، و پاراف "ن" از سوره ۶۸:۱ از طرف ديگر، ميشود ۵۷، يا ۳× ۱۹. جدول ۹ تا ۲۰ ثابت ميکند که پاراف "نون" بايد با دو "ن" باشد.

(ص)
اين پاراف در ابتداى سه سوره آمده است، ۷، ۱۹، و ۳۸، و مجموع تکرار حرف "ص" در اين سه سوره ميشود ۱۵۲، ۸×۱۹ .

(جدول ۲). قابل توجه است که در ۷:۶۹، کلمه "بسطه" با "ص" نوشته شده است بجاى "س." اين تغيير بسيار اشتباه است و کد قرآن را از بين ميبرد. با نگاهى به قديمى ترين قرآن موجود، نسخه تاشکنت، معلوم شد که کلمه "بسطه" با ديکته صحيح نوشته شده است، يعنى با "س" (به کپى زير توجه کنيد).

جدول ۲ : تعداد تکرار حرف "ص" در سوره پاراف دار "ص"

تعداد تکرا ر حرف"ص"

شماره سوره

۹۷

۲۶

۲۹

۷

۱۹

۳۸

  ۸×۱۹ = ۱۵۲نکته اى تاريخى

اين کشف مهم که عدد "۱۹" مضرب مشترک قرآن است، در ژانويه سال ۱۹۷۴ حقيقت گرفت که مصادف شد با ذيحجه سال ۱۳۹۳ هجرى. قرآن در سال ۱۳ قبل از هجرت وحى شد. به اين نتيجه ميرسيم که تعداد سالهاى از تاريخ وحى قرآن، تا تاريخ وحى معجزه قرآن، ميشود ۱۴۰۶=۱۳+۱۳۹۳ يا ۷۴×۱۹. همانطوريکه در بالا اشاره شد، معجزه قرآن در ژانويه سال ۱۹۷۴ آشکار شد. از ارتباط بين سال ۷۴۱۹ قمرى و ۱۹۷۴ خورشيدى نميتوان چشم پوشى کرد. اين مساله بخصوص قابل توجه است هنگاميکه متوجه شويم که عدد "۱۹" در سوره ۷۴ آمده است.

 

صفحه بعد      ادامه مطلب      صفحه قبل

Last Updated on Tuesday, 31 May 2011 05:09
 
 
Joomla Templates: from JoomlaShack.com